pinyhuang

动态

虚拟化 docker 容器 pinyhuangpinyhuang 发布了问题2020-09-03

应用的容器化迁移?

pinyhuang pinyhuang 软件架构设计师,广东联通
浏览1350
回答3
虚拟化 OpenShift pinyhuangpinyhuang 发布了问题2020-09-03

关于OpenShift?

pinyhuang pinyhuang 软件架构设计师,广东联通
浏览469
回答1
虚拟化 VMware 容器云 pinyhuangpinyhuang 发布了问题2020-09-03

关于VMware与容器云的迁移问题?

pinyhuang pinyhuang 软件架构设计师,广东联通
浏览674
回答2
pinyhuangpinyhuang 关注了 潘延晟2018-10-28
潘延晟 潘延晟 系统工程师,第十区。散人
发布1292
回答865

    趋势项目产品选型优先顺序调查

    发表您的选型观点,参与即得金币