gulang741852

gulang741852

动态

his lis 医院信息集成平台 gulang741852gulang741852 发布了问题2019-08-27

集成平台系统上线问题?

gulang741852 gulang741852 网络工程师,南通市第一人民医院
浏览1631
回答2
漏洞扫描 gulang741852gulang741852 发布了问题2019-08-27

医院是否需要自己购买漏扫设备?

gulang741852 gulang741852 网络工程师,南通市第一人民医院
浏览1897
回答2

    最近来访

  • uckfeng
  • 彬彬